ГоловнаНовини › “Winter is coming”

“Winter is coming”

“Winter is coming”

Такі нині дивні нові часи, коло проблем накочує. Ще не зима. А вже Європа та Великобританія потерпають від нестачі газу та шалених спекулятивних цін на нього. Хто не мав заздалегідь контрактів чи, бува, запасів дбати про це зараз може й нема сенсу, але є потреба. Вже не літо. Починаються проблеми та ширяться чутки про зростання цін на електроенергію. “Winter is coming”.

Китай в ці часи стикається з новими проблемами через нестачу вугілля. А саме від вугілля залежить у Китаї виробництво тепла, електроенергії. Подейкують, його поточних запасів ледь вистачає на два-три тижні. В той же час у нас і, взагалі, на Заході напередодні зими традиційно зростає попит на товари. А це обіцяє китайським фабрикам збільшення замовлень. Для цього їм потрібно ще більше електроенергії, тож, треба ще більше вугілля, якого вже майже нема з такою щвидкістю використання.

Уявіть (нам це досить легко), десь 20 із 23 провінцій Китаю стикаються з частою та тривало нестачею електроенергії. Це вимушує заводи скорочувати робочий час в день, та зменшувати кількість робочих днів на тиждень. В магазинах та оселях вдаються до свічок, а мобільні мережі вимикаються на певний час.
В цей же час прийша новина про заборону в Китаї транзакцій з криптовалютою. Це може здатися неактуальним та незалежним фактом. На майнінг припадало лише 1,1% споживання електроенергії в Китаї. Але ж це в Китаї. Тут лише 1,1% це фактично, як генерація 86 Терават-годин електроенергії. Це дорівнює РІЧНОМУ споживанню електроеенергії Фінляндії чи Чилі! Оце економія. І лише на криптовалюті (до речі, це може трохи поліпшити чи скомпенсувати постачання відеокарт та SSD).
Китай взяв зобов’язання бути нейтральним до викидів вуглецю в атмосферу до 2060 року Можна згадувати тут історію про віслюка Ходжи Насреддина, можна – ні, але важко сперечатися проти факту скорочення споживання “криптовалютної” електрики, коли викиди через це значно скорочуються, а економія електрики зростає. Для видобутку цієї ж криптовалюти понад 40% споживаної електроенергії видобувалось з вугілля. А метод видобутку електрики з вугілля на таку її кількість супроводжувався викидами вуглецю в атмосферу на понад 63 тонни шкідливих викидів. Тут вже порівнювати з Фінляндією зовсім не слід, і методи видобутку інші, і заходи з неприпустимістю забруднення майже протилежні. Нещодавно, за часів глобальних обмежень у Китаї у 2019-напочатку 2020 небо над Пекіном хизувалось своїми такими рідкобаченими тут голубими кольорами. Проте, то було тимчасово. Виробництво поновилось, вугілля спалюється так, що викиди знов затьмарюють блакить. І вугілля ще й не вистачає.
До суцільного клубку взаємопов’язаних причин та наслідків додається мета Китаю провести зимові олімпійські ігри цього року. Тож, скорочення споживання електрики зворотнім шляхом призведе до скорочення споживання вугілля та, внаслідок цього до скорочення викидів та очищенню повітря та чистого неба над Пекіном. “Той, хто нам заважає, нам тут допоможе”. Тимчасово наслідки проблем дефіциту вугілля грають на досягнення олімпійської мети чистого неба.

З огляду на гамуз заплутаних причин та наслідків, цими днями впроваджено державну політику уряду Китаю щодо «подвійного контролю за споживанням енергії». Вона вже має певний негативний вплив на виробничі потужності китайських компаній та позитивний на очищення навколишнього середовища. Внаслідок, постачання замовлень у деяких галузях промисловості повинно відкластись чи затриматись. Крім того, цього вересня Міністерство екології та навколишнього середовища Китаю опублікувало проект “Осінньо-зимового плану дій на боротьбу із забрудненням повітря на 2021-2022 роки”. Цієї осені та взимку виробничі потужності в деяких галузях буде тривало обмежено. Нами, як дистрибутором та бізнес-партнером багатьох компаній вже отримано численні повідомлення про закриття деяких виробництв, зривах ланцюжків та затриманнях у графіках постачань. Це може врешті призвести і до зростання цін, і до можливого дефіциту продукції. Про такі загрози і до цього йшлось. Тепер тенденція на це набуває більшої ймовірності та швидкості.
Щоб зменшити вплив загроз та обмежень, є сенс робити закупівлі якомога швидше, якщо є план покупки. Проблеми з наявністю вільних контейнерів в Китаї, з перенавантаженням на режими роботи китайських морських портів та залізниці, з нестачею робітників на виробництві та інших сферах ще не вщухали й ціни на логістичні послуги ледь припинили зростання, ще не спустившись з їх верхніх рівнів, а нові виклики з вугільною енергетикою та крипто-вуглецевим ефектами дають нових поштовхів і без того великому колу проблем. Часи такі нині, що добрих новин у цьому напрямку слід добряче шукати й чекати. Вони мають бути, але не скоро. Можливо, влітку 2022?
Поділитися
ГоловнаНовости › “Winter is coming”

“Winter is coming”

“Winter is coming”

Такие нынче странные новые времена, круг проблем накатывает. Еще не зима. А уже Европа и Великобритания страдают от недостатка газа и безумных спекулятивных цен на него. Кто не имел заранее контрактов или случайно запасов заботиться об этом сейчас может и нет смысла, но есть необходимость. Уже не лето. Начинаются проблемы и ходят слухи о росте цен на электроэнергию. “Winter is coming”.

Китай в эти времена сталкивается с новыми проблемами из-за нехватки угля. А именно от угля зависит в Китае производство тепла, электроэнергии. Говорят, его текущих запасов едва хватает на две-три недели. В то же время у нас и вообще на Западе накануне зимы традиционно возрастает спрос на товары. А это обещает китайским фабрикам увеличение заказов. Для этого им нужно еще больше электроэнергии, поэтому, надо еще больше угля, которого уже почти не с такой щвидкистю использования.

Представьте (нам это достаточно легко), где 20 из 23 провинций Китая сталкиваются с частой и продолжалось нехваткой электроэнергии. Это вынуждает заводы сокращать рабочее время в день, и уменьшать количество рабочих дней в неделю. В магазинах и домах прибегают к свечам, а мобильные сети выключаются на время.
В это же время прийшо новость о запрете в Китае транзакций с криптовалюта. Это может показаться неактуальным и независимым фактом. На майнинг приходилось лишь 1,1% потребления электроэнергии в Китае. Но это в Китае. Здесь лишь 1,1% это фактически как генерация 86 тераватт-часов электроэнергии. Это равняется годовому потреблению електроеенергии Финляндии или Чили! Это экономия. И только в криптовалюта (кстати, это может несколько улучшить или компенсировать поставки видеокарт и SSD).
Китай взял обязательство быть нейтральным к выбросам углерода в атмосферу к 2060 году Можно вспоминать здесь историю о осла Ходжи Насреддина, можно – нет, но трудно спорить против факта сокращения потребления “криптовалютнои” электричества, когда выбросы поэтому значительно сокращаются, а экономия электричества растет. Для добычи этого же криптовалюта более 40% потребляемой электроэнергии добывалось из угля. А метод добычи электричества из угля на такую ​​ее количество сопровождался выбросами углерода в атмосферу более чем на 63 тонны вредных выбросов. Здесь уже сравнивать с Финляндией вовсе не следует, и методы добычи другие, и меры по недопустимостью загрязнения почти противоположные. Недавно, во времена глобальных ограничений в Китае в 2019-начале 2020 небо над Пекином хвастался своими такими ридкобаченимы здесь голубыми цветами. Однако, это было временно. Производство возобновилось, уголь сжигается так, что выбросы снова затмевают лазурь. И уголь еще и не хватает.
К сплошного клубке взаимосвязанных причин и последствий добавляется цель Китая провести зимние олимпийские игры этого года. Поэтому, сокращение потребления электричества обратным путем приведет к сокращению потребления угля и, вследствие этого к сокращению выбросов и очистке воздуха и чистого неба над Пекином. “Тот, кто нам мешает, нам здесь поможет”. Временно последствия проблем дефицита угля играют на достижение олимпийской цели чистого неба.

Учитывая скопом запутанных причин и последствий, на днях введен государственную политику правительства Китая по «двойного контроля за потреблением энергии». Она уже имеет определенное негативное влияние на производственные мощности китайских компаний и положительный на очистку окружающей среды. Вследствие, поставки заказов в некоторых отраслях промышленности должно отложиться или задержаться. Кроме того, в этом сентябре Министерство экологии и окружающей среды Китая опубликовало проект “Осенне-зимнего плана действий на борьбу с загрязнением воздуха на 2021-2022 годы”. Этой осенью и зимой производственные мощности в некоторых отраслях будет продолжалось ограничено. Нами, как дистрибьютором и бизнес-партнером многих компаний уже получены многочисленные сообщения о закрытии некоторых производств, срывах цепочек и задержаниях в графиках поставок. Это может в конце привести и к росту цен, и к возможному дефициту продукции. О таких угрозах и по сей говорилось. Теперь тенденция на это приобретает большую вероятности и скорости.
Чтобы уменьшить влияние угроз и ограничений, есть смысл делать закупки как можно скорее, если есть план покупки. Проблемы с наличием свободных контейнеров в Китае, с перегрузкой на режимы работы китайских морских портов и железной дороги, с нехваткой рабочих на производстве и других сферах еще не утихали цены на логистические услуги едва прекратили рост, еще не спустившись с их верхних уровней, а новые вызовы с угольной энергетикой и крипто-углеродным эффектами дают новых толчков и без того большому кругу проблем. Времена такие сейчас, что хороших новостей в этом направлении следует хорошенько искать и ждать. Они должны быть, но не скоро. Возможно, летом 2022?
Поділитися
ГоловнаNews › “Winter is coming”

“Winter is coming”

“Winter is coming”

Such are the strange new times, the range of problems is rolling. It’s not winter yet. And Europe and the UK are already suffering from gas shortages and wild speculative gas prices. Those who did not have contracts or stocks in advance may not make sense now, but there is a need. It’s not summer anymore. Problems are beginning and rumors are spreading about rising electricity prices. “Winter is coming.”

China is currently facing new challenges due to coal shortages. Namely, the production of heat and electricity in China depends on coal. It is rumored that its current reserves are barely enough for two or three weeks. At the same time, in our country and in the West in general, on the eve of winter, the demand for goods traditionally grows. And this promises Chinese factories to increase orders. To do this, they need even more electricity, so they need even more coal, which is almost non-existent with such speed of use.

Imagine (it’s pretty easy for us), somewhere in 20 of China’s 23 provinces face frequent and prolonged power shortages. This forces factories to reduce working hours per day and reduce the number of working days per week. Candles are used in shops and homes, and mobile networks are switched off for a while.
At the same time, news came of a ban on cryptocurrency transactions in China. This may seem irrelevant and independent. Mining accounted for only 1.1% of China’s electricity consumption. But this is in China. Here, only 1.1% is actually like the generation of 86 Terawatt-hours of electricity. This is equal to the ANNUAL electricity consumption of Finland or Chile! This is a saving. And only in cryptocurrency (by the way, this can slightly improve or compensate for the supply of video cards and SSDs).
China has pledged to be carbon-neutral by 2060 is growing. To extract the same cryptocurrency, more than 40% of the consumed electricity was extracted from coal. And the method of extracting electricity from coal for such an amount was accompanied by carbon emissions into the atmosphere for more than 63 tons of harmful emissions. Here it is not necessary to compare with Finland at all, and methods of extraction are other, and measures with inadmissibility of pollution are almost opposite. Recently, during the global restrictions in China in 2019-early 2020, the sky over Beijing flaunted its rare blue colors. However, it was temporary. Production has resumed, coal is being burned so that emissions are overshadowing the blue again. And there is still not enough coal.
Added to the solid tangle of interrelated causes and effects is China’s goal of hosting this year’s Winter Olympics. Therefore, reducing electricity consumption in the opposite way will reduce coal consumption and, as a result, reduce emissions and clean the air and clear skies over Beijing. “He who hinders us will help us here.” The temporary effects of coal shortages are playing into the Olympic goal of clear skies.

Given the range of confusing causes and consequences, the Chinese government’s state policy on “dual control over energy consumption” has recently been implemented. It already has some negative impact on the production capacity of Chinese companies and a positive one on the environment. As a result, the delivery of orders in some industries may be delayed or delayed. In addition, this September, China’s Ministry of Ecology and Environment published a draft “Autumn-Winter Action Plan to Combat Air Pollution for 2021-2022.” This fall and winter, production capacity in some industries will be limited for a long time. As a distributor and business partner of many companies, we have already received numerous reports of closures, chain disruptions and delays in delivery schedules. This can eventually lead to both rising prices and a possible shortage of products. Such threats have been discussed before. Now the trend is becoming more likely and faster.
To reduce the impact of threats and restrictions, it makes sense to make purchases as soon as possible if you have a purchase plan. Problems with the availability of free containers in China, with overloading of Chinese seaports and railways, with a shortage of workers in manufacturing and other areas have not abated and prices for logistics services have barely stopped rising, before coming down from their upper levels, and new challenges with coal energy and crypto-carbon effects give new impetus to an already wide range of problems. The times are such that good news in this direction should be well sought and expected. They should be, but not soon. Maybe in the summer of 2022?
Поділитися